ZARZĄDZENIE NR 498/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości wartości nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowego

 
ZARZĄDZENIE NR 498/2008
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 30 lipca 2008 r.
 
 
w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości wartości nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowego
 
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 2 ust. 5 uchwały Nr XLVIII/344/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków z późn. zmianami zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Postanawiam zaliczyć na poczet ceny nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 324/4 o pow. 0,0052 ha obręb Pyrzyce 9, zabudowanej pawilonem handlowym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, wartość nakładów poniesionych na budowę budynku w wysokości 50.000,00 złotych.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 14:34:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 14:34:33