Zarządzenie Nr 522/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 września 2008r. w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej


Zarządzenie Nr 522/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 8 września 2008r.

w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; (Zmiany: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5. ust.
1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.
Dz. U z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) zarządzam, co następuję:

§ 1. Ogłosić postępowanie w sprawie wyłonienia osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która będzie świadczyć obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych gminy
(z wyłączeniam gminnych osób prawnych) w zakresie ich działalności.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 522/08

Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 września 2008r.

Na podstawie art. 5ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

Burmistrz Pyrzyc zleci obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem gminnych osób prawnych w zakresie zgodnym
z ustawą z dnia 17 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2002 r. Nr 123, poz.1059 ze zmianami).

 1. Obsługa prawna obejmuje:

  1. Udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu Miejskiego
   w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych gminy ( z wyłączeniem gminnych osób prawnych) w zakresie ich działalności,

  2. Wydawanie pisemnych i ustnych opinii prawnych,

  3. Pomoc prawną podczas sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach wraz z opiniowaniem przygotowywanych projektów uchwał, średnio raz w miesiącu,

  4. Obsługę prawną Rady Miejskiej w Pyrzycach i komisji stałych Rady Miejskiej,

  5. Prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo prawne i procesowe,

  6. Opiniowanie umów, w tym umów z zakresu zamówień publicznych pod względem formalno- prawnym i ich parafowanie,

  7. Zastępstwo podczas dłuższej nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie) drugiego Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 1. Obsługa prawna powinna być wykonywana w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach
  w uzgodnionych dniach, co najmniej 3 razy w tygodniu w godzinach pracy Urzędu
  (3 x 8 godzin).

 1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego określonego w ustawie z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz.U. z 2002 r.
  Nr 123, poz. 1059 ze zmianami),

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. Określenie ceny (brutto) za świadczenie obsługi prawnej za okres jednego miesiąca,

  1. Opis doświadczenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia
   w zakresie obsługi prawnej samorządu terytorialnego,

  2. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego oraz o formie wykonywania tego zawodu.

 1. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres trzech lat.

 1. Każda ze stron będzie mogła rozwiązać niniejsza umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 1. Miejsce i termin składania oferty:

Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 pok. 133 (sekretariat). Koperta winna być oznaczona : „Oferta na obsługę prawną”. Termin składania ofert upływa 22 września 2008r.o godz. 15:00.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- pok. 135. Nr telefonu 091 5 700 503.

 1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 września 2008r.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-09-2008 13:57:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-09-2008 13:57:24