Zarządzenie Nr 507/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce


Zarządzenie Nr 507/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 sierpnia 2008r.

w sprawie zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce

Na podstawie:

- Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości

(Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

- art. 17 ust.3 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz.

1020 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21czerwca 2006 r. w sprawie zasad

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

(Dz.U.Nr 112, poz. 761) zarządzam co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 182/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce wprowadzam następujące zmiany:

1.

§1 Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie:

§ 1

Gmina jako organ finansowy jest obowiązana prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020 z późniejszymi zmianami)”.

2.

Wstęp do zakładowego panu kont otrzymuje nowe brzmienie:

ZAKŁADOWY PLAN KONT

DLA BUDŻETU GMINY PYRZYCE

 1. Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm. ).

 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póź. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020 z późniejszymi zmianami).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 112, poz. 761).

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 115, poz. 781 z póź.zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 107 poz. 726 z póź. zm.).

 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z dnia 13 listopada 2007r.).

 1. Ewidencja księgowa dla Budżetu Gminy Pyrzyce prowadzona jest przy użyciu

komputerów.

 1. Ewidencja księgowa dla Budżetu Gminy Pyrzyce prowadzona jest w siedzibie jednostki.

 2. Zakładowy Plan Kont ustala i wprowadza do niego zmiany Burmistrz Pyrzyc.

3.

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 182/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Wykaz kont dla budżetu gminy - Konta bilansowe, po koncie 268 - ,,Zobowiązania z tytułu prefinansowania'' dodaje się konto 290 w brzmieniu:

„Konto "290 - Odpisy aktualizujące należności"

4.

1. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 182/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Zasady funkcjonowania kont dla budżetu Gminy Pyrzyce - Konta bilansowe:

po koncie 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” dodaje się:

Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności"

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma wartość odpisów aktualizujących należności.

Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.",

 1. Konto 904 - "Niewygasające wydatki" otrzymuje nowe brzmienie:

„Konto 904 - "Niewygasające wydatki"

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 225;

2) przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków środków finansowych funduszy pomocowych objętych planem niewygasających wydatków, w korespondencji z kontem 960;

3) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wartość planu niewygasających wydatków.Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków."

5.

1. W Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 182/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Zasady tworzenia kont analitycznych po koncie 268 - „Zobowiązania z tytułu

prefinansowania” dodaje się:

„Konto "290 - Odpisy aktualizujące należności"

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego

wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika dłużnika .

290 - XX-XX

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie dłużnika

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 08:35:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 08:35:21