Zarządzenie Nr 508/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych


Zarządzenie Nr 508/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 sierpnia 2008r.

w sprawie zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Na podstawie:

- Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości

(Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

- art. 17 ust.3 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz.

1020 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

(Dz.U.Nr 112, poz. 761) zarządzam co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 183/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wprowadzam następujące zmiany:

1.

§1 Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie:

§ 1

Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe jako organ finansowy są obowiązane prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020z późniejszymi zmianami)”.

2.

Wstęp do zakładowego panu kont otrzymuje nowe brzmienie:

ZAKŁADOWY PLAN KONT

DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

 1. Zakładowy Plan Kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm. ).

 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104

z póź. zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 112, poz. 761).

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 115, poz. 781 z póź.zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 107 poz. 726 z póź. zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z dnia 13 listopada 2007r.).

 1. Ewidencja księgowa dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych prowadzona jest przy użyciu komputerów.

 2. Ewidencja księgowa jednostek budżetowych i zakładów budżetowych prowadzona jest w siedzibie jednostki.

 3. Zakładowy Plan Kont ustala i wprowadza do niego zmiany Burmistrz Pyrzyc.

3.

1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 183/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Wykaz kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - Konta pozabilansowe, skreśla się konto 997 - ,,Zaangażowanie środków funduszy pomocowych''

4.

1. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 183/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Zasady funkcjonowania kont - Konta bilansowe:

Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych" otrzymuje nowe brzmienie:

„Konto 221 - " Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem należności zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226.

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań z tytułu nadpłat w dochodach budżetowych."

Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe" otrzymuje nowe brzmienie:

„Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a w szczególności należności z tytułu prywatyzacji oraz należności zahipotekowanych.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się ustalone należności z tytułu:

1) prywatyzacji, w korespondencji z kontem 015;

2) dochodów budżetowych przeksięgowanych do zahipotekowanych, w korespondencji z kontem 221.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się:

1) równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855;

2) ustanie hipoteki i przeksięgowanie należności do należności z tytułu dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem 221.

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności zaliczanych do długoterminowych."

Konto 800 - "Fundusz jednostki" otrzymuje nowe brzmienie:

„Konto 800 - "Fundusz jednostki

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222;

3) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku finansowego z konta 820;

4) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;

5) pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

6) różnice z aktualizacji środków trwałych;

7) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji;

8) pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;

9) wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223;

3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;

4) różnice z aktualizacji środków trwałych;

5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji;

6) aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;

7) wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W przypadku prowadzenia scentralizowanej księgowości obejmującej różne jednostki, dla których ustala się odrębnie wynik finansowy i według odmiennych zasad dokonuje się jego podziału, ewidencję szczegółową prowadzi się również według poszczególnych jednostek.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki."

2. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 183/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Zasady funkcjonowania kont - Konta pozabilansowe:

skreśla się konto 997 - ,,Zaangażowanie środków funduszy pomocowych''

5.

1. W Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 183/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Zasady tworzenia kont analitycznych:

Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe” nowe brzmienie otrzymują:

Konto 130 -„Rachunki bieżące jednostek budżetowych

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodów i wydatków stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

130- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

130- XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf”

Konto 131 -„Rachunki bieżące

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodów i wydatków stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

131- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

131- XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf”.

6.

1. W Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 183/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Zasady tworzenia kont analitycznych:

Zespól 2 - „Rozrachunki i roszczenia” nowe brzmienie otrzymuje:

Konto 226 -„Długoterminowe należności budżetowe

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła należności stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

226- XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf”.

7.

1. W Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 183/07z dnia 25 maja 2007r.

w części Zasady tworzenia kont analitycznych:

Zespół 9 - „Konta pozabilansowe” skreśla się konto 997 - ,,Zaangażowanie środków funduszy pomocowych''

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 08:36:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 08:36:22