ZARZĄDZENIE Nr 552/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 października 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 552/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 07 października 2008r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

  2. Andrzej Ogrodowicz- członek

  3. Danuta Bartków- członek

  4. Radca Prawny- członek

  5. Grażyna Wojciechowska- członek- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

  2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

  3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

3

Załączniki do pobrania

1 zal_1.doc (DOC, 29KB) 2008-10-08 08:48:44 126 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-10-2008 08:48:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2008 08:48:44