Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2006r


ZARZĄDZENIE NR 576/06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 11 stycznia 2006r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 1. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) obniżyć o 30% cenę wywoławczą nieruchomości zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządził: R. Gutowski


OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyce Nr 576/06,

z dnia 11 stycznia 2006.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2006r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Numer

Działki

Powierzchnia

działki

Adres

Numer

księgi

wieczystej

Przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalna

wysokość

postąpienia

Godzina

przetargu

1.

81/9

1/2 udziału w działce 81/11

0,0425 ha + 1/2 udziału w 0,0465 ha

Pyrzyce,

obręb nr 6 ul.

Głowackiego.

21318

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

11 010

+ 6 024

17 034

2 000 zł

200 zł

1000

Do ustalonej w przetargu ceny zbycia działki nr 81/9 wraz z 1/2 udziału w działce nr 81/11, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 14 lutego 2006 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579 - 32 - 68 w godz. od 700- 1500

Sporządził: R. Gutowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 576/06,

z dnia 11 stycznia 2006r.

Regulamin

drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

 2. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 81/9, wraz z 1/2 udziału w działce nr 81/11

położona w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 14 lutego.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy

sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U .Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 12:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 12:06:17