Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 531/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.09.2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007r."


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 531/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19.09.2008r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.), oraz na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655] Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1. Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:31:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:31:01