Ogłoszenie o wyniku postępowania: wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

RG 3410 - 28/2008 Pyrzyce, dnia 17 października 2008 r.

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, informuje
o wynikach przeprowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007r.”.

Informacja o wyborze ofert:

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz. U. Nr 164, poz.1163, z późn. zmianami], Zamawiający - Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia
25 października 2007r.”.

Wybrano ofertę firmy:

Usługi Projektowe - mgr inż. arch. Agata Wierzchowska-Kustosz z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Niedużej 4/7.

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami w postępowaniu była cena - 100%.

Oferta wybranego wykonawcy była najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych
i uzyskała największą ilość punktów [100,00 pkt].

Pozostałe oferty :

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe - LEX URBI Paweł Niemiec z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 67/7 - kryterium cena : 94,39 pkt.

B u r m i s t r z P y r z y c

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 22-10-2008 14:37:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Gottfried 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 22-10-2008 14:37:17