Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 258/8 o powierzchni 0,1780ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce


ZARZĄDZENIE NR 584/06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 24 stycznia 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządził: R. Gutowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc nr 584/06

z dnia 24 stycznia 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 258/8 o powierzchni 0,1780ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej, zapisanej w księdze wieczystej Nr 3177.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza działki 25 116,00 zł.

Wadium 2 600,00 zł.

Minimalna kwota postąpienia wynosi 260,00 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny zbycia działki, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ), o godz. 1200

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce w terminie do 20 lutego 2006 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pokoju nr 258, lub telefonicznie pod numerem 579 - 32 - 68, w godzinach od 700 - 1500.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc nr 584/06

z dnia 24 stycznia 2006 r.

Regulamin

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

 2. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana numer 258/8, o powierzchni 0,1780ha, położona w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce do dnia 20 lutego 2006r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

 10. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

13. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-01-2006 14:21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-01-2006 14:21:44