Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/253/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce


Uchwała Nr XXX/253/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

Na podstawie art. 42, ust.7, pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821) art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się obowiązkowy wymiar zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach pedagogicznych w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

§ 2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych w § 1 należy rozumieć również zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby godzin zajęć realizowanych przez tego nauczyciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 września 2008r.

b)  pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecz Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:21:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:21:39