Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/265/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXXI/265/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) i art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz.880) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/406/01 z dnia 25 października 2001 roku.

2. Granice obszaru zmiany studium przedstawione zostały na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem zmiany studium jest:

a. w części graficznej:

- przeznaczenie terenów o funkcji rolniczej pod strefę osadniczą wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą część obrębu 10 i 12 m. Pyrzyce

b. w części tekstowej:

- wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających ze zmian w części graficznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:44:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:44:04