ZARZĄDZENIE NR 558/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 października 2008 r w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców


ZARZĄDZENIE NR 558/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 68 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce zarządzam co następuje:

* 1. Postanawiam udzielić 90% bonifikaty od ceny udziału w gruncie przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych powstałych z adaptacji strychów:

  • lokalu nr 1A/13 przy ul. 1 Maja w Pyrzycach,

  • lokalu nr 1A/14 przy ul. 1 Maja w Pyrzycach,

  • lokalu nr 3/14 przy ul. 1 Maja w Pyrzycach,

  • lokalu nr 3A/14 przy ul. 1 Maja w Pyrzycach.

Bonifikata obejmuje I opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

* 2. Postanawiam udzielić 95% bonifikaty od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku jednorazowej wpłaty oraz zrzeczenia się przed podpisaniem aktu notarialnego należnych nabywcy roszczeń, przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej:

  • lokalu nr 8A/9 przy ul. Krótkiej w Pyrzycach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

Rada Miejska w Pyrzycach w dniu 26 czerwca 2008 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/235/08 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce. Zgodnie z § 5 powołanej wyżej uchwały Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. Wysokość bonifikaty nie może być wyższa niż 95 % wartości lokalu mieszkalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Udzielenie bonifikaty ma na celu stworzenie osobom niezamożnym dogodnych warunków do nabycia lokalu komunalnego, którego są najemcami. Kryteria udzielania bonifikaty przy wykupie lokalu przez najemców winny być jasne i przejrzyste. Obecnie stosowane są następujące kryteria udzielania bonifikaty:

  1. Udziela się 90% bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

  2. Udziela się 95 % bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w przypadku jednorazowej wpłaty oraz zrzeczenia się przed podpisaniem aktu notarialnego należnych nabywcy roszczeń wynikających z tytułu najmu lokalu komunalnego, a dotyczących zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, kosztów poniesionych na remont mieszkania oraz innych wynikających z przepisów prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:15:13