ZARZĄDZENIE NR 655 /06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu


ZARZĄDZENIE NR 655 /06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłosić trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) obniżyć o 50% cenę wywoławczą nieruchomości zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządził: R. Gutowski


O G Ł O S Z E N I E

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 655/06

z dnia 28 marca 2006 roku

Burmistrz Pyrzyc ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Adres

Numer KW

Przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalna

wysokość

postąpienia

Godzina

przetargu

1.

735

0,4997 ha

Brzesko, gmina Pyrzyce

-

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zabudowana budynkiem socjalno - biurowym o powierzchni użytkowej 138,89m2

17 639 zł

2 000 zł

200 zł

1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 25 kwietnia 2006 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700 - 1500.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 655/06

z dnia 28 marca 2006 roku

Regulamin

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem drugiego przetargu jest działka zabudowana numer 735 o powierzchni 0,4997 ha, położona w obrębie Brzesko - gmina Pyrzyce, zabudowana budynkiem socjalno - biurowym.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 25 kwietnia 2006r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

 10. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

 11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 12. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 29-03-2006 12:10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 29-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 29-03-2006 12:10:41