ZARZĄDZENIE Nr 570/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Rady Miejskiejw Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 570/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Rady Miejskiejw Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Bogumiła Tachasiuk - Michno- członek

 4. Grażyna Wojciechowska- członek- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 570/2008

Burmistrza Pyrzyc
z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
Referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

Plac Ratuszowy 1.

 1. Wymagania niezbędne:

     • Wykształcenie wyższe

     • Wymagany 2 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą biura.

     • Nieposzlakowana opinia.

     • Odpowiedzialność, rzetelność, sumienność.

     • Zaangażowanie w pracy, kreatywność wykazywanie inicjatywy.

     • Umiejętność pracy w zespole.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawnych tj: KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym.

 2. Preferowane doświadczenie w pracy związanej z organizacją obrad sesji oraz jej organów.

 3. Biegła obsługa komputera.

 4. Mile widziana znajomość języków obcych.

III. Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw kancelaryjno- biurowych oraz merytorycznych związanych
  z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń sesji Rady Miejskiej, posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

 2. Sporządzanie projektów planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

 3. Sporządzanie protokołów z obrad sesji Rady Miejskie oraz posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

 4. Sporządzanie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych w tym: interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny + CV.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Oświadczenia:

     • o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

     • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

     • o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

     • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

     • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż lub zaświadczenie
      z obecnego zakładu pracy w przypadku trwającego zatrudnienia.

     • W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Referenta, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

      Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

      Pracownik może być zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny.

      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

      Dokumenty należy składać do dnia 27 listopada 2008r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „Referent w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach”

      Na adres:

      Urząd Miejski w Pyrzycach

      Ul. Plac Ratuszowy 1

      74-200 Pyrzyce

      Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto informacja będzie wywieszona w BIP Pyrzyce.

      Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

      Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 12 grudnia 2008r.,

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

      „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

      2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 13-11-2008 12:15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 12-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-11-2008 12:15:29