ZARZĄDZENIE Nr 572/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr ……572…/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 listopada 2008r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na dwa wolne stanowiska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Jadwiga Dobiszewska- członek

 3. Andrzej Ogrodowicz- członek

 4. Grażyna Wojciechowska- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr …572…/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwa wolne stanowiska Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.

 • Co najmniej 5 letni staż pracy.

 • Nieposzlakowana opinia.

 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (EXCEL, WORD)

 • Komunikatywność, operatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 • Znajomość KPA

 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 • Prawo jazdy kat B oraz samochód do poruszania się po terenie gminy.

III. Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika zajmującego się ochroną środowiska będzie należało:

  1. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem drzewostanów i zieleni
   w parkach i na pozostałych terenach gminy,

  2. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,

  3. nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów,

  4. zakreślanie granic parku wiejskiego oraz jego ochrona,

  5. wnioskowanie o uznanie za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew oraz o uznanie drzew za pomniki przyrody,

  6. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,

  7. nakładanie obowiązku wykonania niezbędnego zabezpieczenia wody i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami gruntów,

  8. gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

9) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

10) inwentaryzowanie pomników przyrody i ich oznaczanie,

11) prowadzenie i obsługa akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,

12) Sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

13) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

14) prowadzenie postępowań dotyczących oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura

2000 oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,

15) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie transgranicznego

oddziaływania na środowisko,

16) wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez kierownika wydziału .

 1. Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy.

 • List motywacyjny + CV.

 • Kserokopia dowodu osobistego.

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 • Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

W przypadku wyboru kandydata na stanowiska Inspektora w Wydziale GKŚiR
w Pyrzycach, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia
o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację
o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 2 grudnia 2008r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach”

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 8 grudnia 2008r.,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-11-2008 15:09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-11-2008 15:09:18