Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem garażu murowanego o pow. 44,80 m2, usytuowanego na części działki nr 152, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 665/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 kwietnia 2006

w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem garażu murowanego
  o pow. 44,80 m
  2, usytuowanego na części działki nr 152 położonej w obrębie
  8 m. Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej,
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem garażu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 665/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem garażu murowanego o pow. 44,80 m2, usytuowanego na części działki nr 152, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006 r. o godz. 13.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 120,00 zł

+ podatek VAT co łącznie stanowi 146,40 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  360,00 zł + 22% podatek VAT co stanowi łączną kwotę 439,20 zł,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 800 - 1500 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 665/2006 z dnia 10 kwietnia 2006r

R E G U L A M I N

II ustnego przetargu nieograniczonego na najem garażu murowanego o pow.
44,80 m
2, usytuowanego na części działki nr 152, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, przy ul. Młyńskiej.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem garażu murowanego o pow. 44,80 m2, usytuowanego na części działki nr 152 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce, przy ul. Młyńskiej. Przetarg obejmuje najem garażu do 31 grudnia 2006 r. z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat.

Przetarg dotyczy najmu garażu murowanego z wyłączeniem terenu przylegającego.

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 120,00 zł + 22% podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  360,00 zł + 22% podatek VAT co stanowi łączną kwotę 439,20 zł,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział
  w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470
  , najpóźniej do dnia
  25 kwietnia 2006r.,
  przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres jednego roku.

 8. W razie potrzeby wykorzystania terenu umowa ulega rozwiązaniu w ciągu jednego miesiąca, z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa,
  z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 10. Wszelkie prace remontowe obiektu wymagają wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z wydziałem merytorycznym tut. Urzędu.

 11. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 12. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-04-2006 13:09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-04-2006 13:09:44