ZARZĄDZENIE Nr 583 /2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko Referenta ds. środków pomocowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 583 /2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko Referenta ds. środków pomocowych
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam II nabór na stanowisko Referenta ds. środków pomocowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 3. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 583/2008

Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko

Referenta ds. środków pomocowych

w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

Na stanowisko urzędnicze Referenta ds. środków pomocowych w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

Średnie lub wyższe.

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków pomocowych.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich na współfinansowane projektów.

     4. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel Power Point.

     5. Zdolność analitycznego myślenia.

     6. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     7. Umiejętność pracy w zespole.

     8. Samodzielność, dyspozycyjność.

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania, a w szczególności:

 1. Prowadzenie, we współpracy z Wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,

 2. Inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla przedsiębiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im ścieżek pozyskiwania środków pomocowych.

 1. Pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy pomocowych.

 2. Analiza danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków.

 3. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków na uzyskanie środków pomocowych.

 4. Opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych dostępnych funduszy, fundacji, mechanizmów finansowania.

 5. Współpraca z samorządami innych miast w zakresie pozyskiwania środków.

 6. Rozliczanie przyznanych środków, dotacji oraz przygotowanie i składanie odpowiednich sprawozdań.

 7. Współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi jednostkami zewnętrznymi przy wdrażaniu wchodzących do realizacji projektów.

 8. Udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdań, ankiet i innych opracowań dla potrzeb Burmistrza oraz pozostałych instytucji zewnętrznych dotyczących wdrażania projektów.

 9. Udział w pracach związanych z nowym okresem programowania 2007-2013 (RPO).

  1. Wymagania dodatkowe:

   • Doświadczenie w pracy przy wdrażaniu projektów współfinansowych z funduszy strukturalnych.

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziana znajomość języka obcego.

  1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny + CV.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Oświadczenia o:

  • Korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

  • Braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

  • Prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 • Kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia i doświadczenie
  w pozyskiwaniu środków pomocowych.

 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

 • W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Referenta ds. Środków pomocowych, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia
  o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

  Kandydat zatrudniony będzie pełnym wymiarze.

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Dokumenty należy składać do dnia 15 grudnia 2008r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem Referent ds. środków pomocowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach”.

  Na adres:

  Urząd Miejski w Pyrzycach

  ul. Plac Ratuszowy 1

  74-200 Pyrzyce

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2008r.,

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
  poz. 1593 z późn. zm.).”

  2

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 09:42:14
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 25-11-2008
  Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 09:42:14