Zarządzenie Nr 666 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10-04-2006 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprog


Zarządzenie Nr 666

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10-04-2006

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

§ 1.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, nr 184, poz 1539), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 2.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 666

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia 10-04-2006

O G Ł O S Z E N I E

O przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc , Plac Ratuszowy 1,

74-200 Pyrzyce, Tel. 091 570-00-71

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60 000 euro na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji dostawy 15 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Sylwester Krystecki, Dariusz Głowacki (informatycy), tel. 091-579-32-53, wew. 336, pok.Nr 128 I piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Kryterium oceny ofert: cena -100%

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego pokój 133, I piętro, do dnia 28.04.2006r. do godz. 8:30.

Miejsce i termin otwarci ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 28.04.2006r. o godz. 9:00.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 135 i 128 I piętro w godz. Od 7:00 do 15:00 osobiście lub drogą pocztową (poczta tradycyjna i e-mail).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-04-2006 14:41:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-04-2006 14:41:27