Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/272/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008r. w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XXXIII/272/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337

Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z 2005r. nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, z 2006r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2008r. nr 93 poz. 585, nr 116 poz. 730) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, 2006r. Nr 191 poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245 poz. 1775, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199 , Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. nr 116 poz. 730) w związku z art. 9, art. 28 §4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732; Nr 143, poz. 1199; z 2006 r., Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r., Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818; Nr 192, poz. 1378, z 2008 r., Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888; Nr 180, poz. 1109) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków lokalnych od osób fizycznych

w drodze inkasa na terenie gminy w zakresie:

 1. podatku rolnego,

 2. podatku leśnego,

 3. podatku od nieruchomości

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od kwoty zebranego podatku przez inkasenta:

 1. podatek rolny 5%,

 2. podatek leśny 5%,

 3. podatek od nieruchomości 5%.

§ 3. Wyznacza się inkasentów na terenie gminy dla miejscowości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 4. Inkasent jest uprawniony i zobowiązany do pobierania kwot podatków

wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi.

§ 5. Inkasent obowiązany jest do poboru od podatnika podatku i wpłacania go organowi podatkowemu w ciągu trzech dni roboczych od daty ustawowych terminów płatności podatków.

§ 6. Inkasent, który nie wpłaca pobranego podatku w terminie na rachunek właściwego organu podatkowego podlega rygorowi art.77 ustawy z dnia 10 września 1999r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz.930 ze zm.).

§ 7. Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za terminowe rozliczenie zainkasowanej należności oraz za druki ścisłego zarachowania pobierane

w kasie tutejszego urzędu.

§ 8. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowić będzie iloczyn wynikający

z wysokości zainkasowanej kwoty i wysokości stawki prowizji dla danego podatku określonego w § 2.

2. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 8 pkt. 1 powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 9. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasenta osobiście.

2. Umocowanie inkasenta wygasa automatycznie z chwilą utraty stanowiska.

§ 10. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 12. Z dniem wejścia niniejszej uchwały tracą moc uchwały:

 1. Nr XXIX/212/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso,

 2. Nr XLIII/356/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso,

 3. Nr VII/33/07/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. o zmianie uchwały sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso,

 4. Nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. o zmianie uchwały sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso,

 5. Nr XVIII/139/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. o zmianie uchwały sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_272.doc (DOC, 42KB) 2008-11-28 10:51:12 230 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:51:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2008 10:51:12