Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

Pokój nr 129, tel.570-49-06

Podstawa prawna: art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180, z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

I. WYMAGANE DOKUMENTY - złożone w USC w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego przedkładanego duchownemu

 1. w przypadku panny i kawalera:

  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Pyrzycami 

  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 

   Do wglądu:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 

 • w przypadku osób rozwiedzionych:

  • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Pyrzycami ,

  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub  wyrok  sądu.

   Do wglądu:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość.( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 

   1. w przypadku wdowców:

    • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Pyrzycami ,

    • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 

    • odpis aktu zgonu współmałżonka.

     Do wglądu:

    • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 

     1. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

      • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

      • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

       Do wglądu:

      • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego

      • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

         II. OPŁATY:
         Opłata skarbowa:

         • za sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł.

         • zapewnienie (podanie o sporządzenie aktu małżeństwa) - 5,00 zł.

         • za każdy załącznik - 0,50 zł.

         • podanie  o wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa - 5,00 zł.

         III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
         Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC,  w celu złożenia dokumentów

         IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
         Urząd Stanu Cywilnego (USC).

         V. TRYB ODWOŁAWCZY:
         W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zameldowania. 

         VI. UWAGI:
         Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

         Jedno z przyszłych małżonków musi być zameldowane na terenie  gminy Pyrzyce, gminy Kozielice oraz gminy Bielice.

         Po odbiór odpisów z aktu małżeństwa, małżonkowie powinni zgłosić się do USC ( właściwego dla kościoła, w którym zostało zawarte małżeństwo )   po upływie pięciu dni od daty zawarcia małżeństwa.

     2. Metadane - wyciąg z rejestru zmian

      Akcja Osoba Data
      Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 13:04:27
      Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
      Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 13:04:27