Zarządzenie Nr 573/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 573/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Pyrzycach.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 569/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2008r. wprowadzam następujące zmiany:

  1. W Rozdziale V Zakresy działania wydziałów i biur w § 19 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia w ust.3 punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w zakresie gospodarowania salami i świetlicami komunalnymi:

a) sprawowanie nadzoru nad mieniem w nich zgromadzonym,

b) wnioskowanie w porozumieniu z właściwymi radami sołeckimi o zatrudnienie, wynagrodzenie i zwolnienie pracowników tzw. opiekunów sal i świetlic,

c) zapewnienie zaopatrzenia sal i świetlic w niezbędne środki czystości, opał, energię itp., w tym celu zawieranie umów na ich dostawę i inne usługi,

d) prowadzenie spraw z zakresu wynajmów i dzierżawy sal i świetlic.”

2.W Rozdziale V Zakresy działania wydziałów i biur w § 24 Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym w ust.4 skreśla się punkty: 13 lit. a,b,c,d i 14.

3.W Rozdziale V Zakresy działania wydziałów i biur w § 26 Wydział Budżetu i Finansów ust.2 dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu:

- „ 10) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego”-

4.W Rozdziale V Zakresy działania wydziałów i biur w § 26 Wydział Budżetu i Finansów w ust.3 dodaje się punkty 20 i 21 w następującym brzmieniu:

-„ 20) wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu hipoteki po spłacie rat z tytułu zakupu mienia komunalnego,

21) ustalanie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz ich

waloryzacja.”

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:28:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:28:40