ZARZĄDZENIE NR 575 /2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 559/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.


ZARZĄDZENIE NR 575 /2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 559/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia

05 listopada 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

w związku z art. 68 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce zarządzam co następuje:

* 1. W * 2 Zarządzenia Nr 559/2008 dodaje się zapis w brzmieniu:

„ oraz udziału 168/1000 w działce nr 175/2 zabudowanej budynkiem gospodarczym ”

* 2 Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 559/2008 pozostają bez zmian.

.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

Rada Miejska w Pyrzycach w dniu 26 czerwca 2008 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/235/08 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce. Zgodnie z § 5 powołanej wyżej uchwały Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. Wysokość bonifikaty nie może być wyższa niż 95 % wartości lokalu mieszkalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Udzielenie bonifikaty ma na celu stworzenie osobom niezamożnym dogodnych warunków do nabycia lokalu komunalnego, którego są najemcami. Kryteria udzielania bonifikaty przy wykupie lokalu przez najemców winny być jasne i przejrzyste. Obecnie stosowane są następujące kryteria udzielania bonifikaty:

  1. Udziela się 90% bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

  2. Udziela się 95 % bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w przypadku jednorazowej wpłaty oraz zrzeczenia się przed podpisaniem aktu notarialnego należnych nabywcy roszczeń wynikających z tytułu najmu lokalu komunalnego, a dotyczących zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, kosztów poniesionych na remont mieszkania oraz innych wynikających z przepisów prawa.

W Zarządzeniu Nr 559/2008 z dnia 05 listopada 2008r. pominięto zapis dotyczący zbywanego udziału 168/1000 części w działce nr 175/2 zabudowanej budynkiem gospodarczym , przynależnym do zbywanego lokalu mieszkalnego nr 21/10 przy ul. Dworcowej w Pyrzycach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:33:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-12-2008 10:33:28