Zarządzenie Nr 585/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2008r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w infrastrukturę techniczną przy ul. Słowackiego w Pyrzycach ? roboty budowlane".


Zarządzenie Nr 585/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 listopada 2008r.

W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w infrastrukturę techniczną przy ul. Słowackiego w Pyrzycach - roboty budowlane”.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz

specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego

Zarządzenia, na „„uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w

Infrastrukturę techniczną przy ul. Słowackiego w Pyrzycach - roboty budowlane”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 585./2008 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 listopada 2008r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091 570 00 71, fax 091 570 01 54. www.pyrzyce.um.gov.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na: „uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne w infrastrukturę techniczną przy ul. Słowackiego w Pyrzycach - roboty

budowlane”.

Zakres prac:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w infrastrukturę techniczną przy ul. Słowackiego w Pyrzycach.

  2. Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wybudowanie sieci wodociągowej ? 110 Pe o długości 132,00 m, 10 przyłączy

? 32 PE o łącznej długości 89,50 m,

- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 PCV o długości 365,50 m, 10 przyłączy kanalizacyjnych ? 160 PCV o długości 89,50m

- prace geodezyjne ( wytyczenie sieci i inwentaryzacja powykonawcza)

3. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określa:

3.1. dokumentacja budowlana

3.2. przedmiary robót - załączniki do SIWZ ).

3.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki do SIWZ,

Kod CPV 45.23.13.00-8 , Kod CPV 45.23.31.20-6

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 29 grudzień 2008r.

zakończenie: 30 kwiecień 2009r

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Marlena Stempień tel. 091 570 12 47, pok. Nr 261a, II piętro oraz Izabela Kozłowska-Gidyńska tel. 091 570 00 89

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Wadium: 10.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 18 grudnia 2008r. do godz. 1000.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 18 grudnia 2008r. o godz.1020.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 oraz na stronie internetowej www.bip.pyrzyce.um.gov.pl lub drogą pocztową.

Termin związania ofertą - wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

- 1 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:36:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-12-2008 11:36:11