ZARZĄDZENIE Nr 592/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 grudnia 2008r.w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 592/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 grudnia 2008r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Danuta Bartków- członek

 4. Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- członek- sekretarz komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 592 /2008

Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 grudnia 2008r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

Inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

Wyższe (preferowane ekonomiczne).

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Sumienność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność sprawnego działania.

     4. Znajomość ordynacji podatkowej oraz ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych,
      o podatku rolnym, leśnym, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym,

     5. Znajomość Kodeksu Cywilnego, KPA.

     6. Umiejętność analizy dokumentów.

     7. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel.

     8. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     9. Umiejętność pracy w zespole.

 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Analiza pod względem prawnym i faktycznym składanych deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od osób fizycznych.

 2. Prowadzenie analizy i kontroli w terenie odnośnie złożonych zeznań podatkowych pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym składanych deklaracji podatkowych od osób prawnych.

 3. Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań dotyczących umarzania, odraczania i rozkładania na raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 4. Wydawanie zaświadczeń w sprawach: o dochodowości z gospodarstw rolnych, wykreślania ciężaru rolnego żyta, o wielkości gospodarstw rolnych (hektary fizyczne
  i przeliczeniowe), o stanie majątkowym i rodzinnym, o niezaleganiu w podatkach oraz o opłaceniu składki na FUSR.

 5. Rozpatrywanie wniosków dotyczących ulg i zwolnień w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi ustawami w/w zakresie.

 6. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów w/w podatków.

 7. Sporządzanie wniosków na odwołanie od wydawanych decyzji.

 8. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych.

 9. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej.

 10. Sporządzanie i przesyłanie wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów pod sztuczne zbiorniki wodne.

 11. Przygotowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego zgodnie
  z przepisami o archiwizowaniu.

 12. Współudział w opracowywaniu projektu Budżetu Gminy na dany rok (przygotowanie projektów uchwał podatkowych oraz prognoza dochodów podatkowych).

  1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny + CV.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Oświadczenia:

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 • o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • o niekaralności.

 1. Kserokopia dyplomu.

 2. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy.

 3. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego powyższych pkt. IV dyskwalifikuje kandydata z dalszego uczestniczenia w konkursie.

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Inspektora uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w dniu rozpoczęcia pracy.

Kandydat może być zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na okres próbny.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 24 grudnia 2008r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem:

Nabór na stanowisko Inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”.

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak również ogłoszenie z otwarcia ofert będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 5 stycznia 2009r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-12-2008 15:23:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 09-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-12-2008 15:23:08