Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki rolnej nr 258/7 o pow. 1848 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 682/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 04 maja 2006

w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki rolnej nr 258/7 o pow. 1848 m2 położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 682/06 z dnia 04.05.2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki rolnej nr 258/7 o pow. 1848 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej.

Okres dzierżawy - 3 lata.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2006 r. o godz. 10.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu rocznego z tytułu dzierżawy wynosi 200,00 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

40,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 12 maja 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 682/06 z dnia 04.05.2006r.

R E G U L A M I N

II ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki rolnej nr 258/7 o pow. 1848 m2, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki nr 258/7 o ogólnej pow. 1848 m2 w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej na okres 3 lat. Działka stanowi grunt rolny, przeznaczony na cele rolnicze.

3. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 200,00 zł.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 12 maja 2006 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres trzech lat.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 9. W razie potrzeby wykorzystania terenu umowa ulega rozwiązaniu, z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 10. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 11. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-05-2006 07:37:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-05-2006 07:37:47