Uchwała Nr XXXV/288/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej


  • Uchwała Nr XXXV/288/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

i poniżej 12 ton :

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 658,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 890,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.024,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.126

1.126

15

36

1.396

1.396

36

1.426

1.426

Trzy osie

12

36

1.426

1.730

36

1.448

1.730

Cztery osie i więcej

12

36

1.814

2.346

36

1.822

2.346

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.096 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1.206

1.318

31

36

1.550

1.852

36

1.558

1.852

Trzy osie

12

36

1.650

1.890

36

40

1.668

1.890

40

1.890

2.438

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 330 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

352

616

Dwie osie

12

33

674

934

33

36

934

1.418

36

1.262

1.630

Trzy osie

12

36

1.180

1.386

36

1.202

1.564

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.108 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.178 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/128/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992r/

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe/Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999r/.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej ,zamieszczone w niniejszej ustawie-z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie j- wydanie specjalne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:30:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:30:54