Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Nr XV/98/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr Nr XV/98/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla                      przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania pomocy finansowej przedsiębiorcom na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze gminy Pyrzyce.

  1. Pomoc przedsiębiorcom na podstawie uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.WE L Nr 379 z 28.12.2006r.).

  2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro. W przeciwnym wypadku zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje.

  3. Uchwała ma zastosowanie dla przedsiębiorców, realizujących nowe i zakończone inwestycje po 1 stycznia 2007r.

§ 2. Ilekroć jest w uchwale mowa o:

  1. przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

  2. nowo powstałym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który rozpoczął działalność, a nie powstał przez przekształcenie bądź połączenie innych przedsiębiorców działających na terenie Gminy Pyrzyce,

  3. nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa. Przez rozbudowę rozumie się powiększenie lub modernizację istniejących środków trwałych, tj. grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia.

§ 3.1. Pomoc jest udzielana w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. Pomocy nie udziela się:

1) a) dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze rybołóstwa           i  akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

b) dla podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji           podstawowej produktów rolnych wymienionych w załaczniku I do          Traktatu,

c) dla podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania          i  wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych          w   załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich       produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych       na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub       w  całości producentów surowców,

d) na działalność zwiazaną z wywozem do państw trzecich lub państw         członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością         wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci         dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi         z  prowadzeniem działalności eksportowej,

e) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w         stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

f) przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym         zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

g) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego         przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność        zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

h) przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej         sytuacji,

2) na inwestycje związane z budową stacji paliw oraz obiektów handlowych      o  powierzchni sprzedaży powyżej 150 m? .

3) Przez powierzchnię sprzedaży, o której mowa w ust.2 pkt2, należy rozumieć powierzchnię sprzedaży określoną w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz 717 ze zm.).

§ 4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z działalnością produkcyjną i usługową, na których podatnik zrealizuje nowe inwestycje lub na których stworzy nowe miejsca pracy oraz zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy podejmują po raz pierwszy działalność gospodarczą.

§ 5. Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia w podatku od nieruchomości:

1. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 3 lat jest utworzenie na terenie Gminy Pyrzyce co najmniej 5 nowych miejsc pracy lub zrealizowanie nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły co najmniej 30.000 EURO przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niż równowartość 10.000 EURO.

2. Warunkiem uzyskania pomocy na okres 5 lat jest utworzenie na terenie Gminy Pyrzyce co najmniej 10 nowych miejsc pracy lub zrealizowanie nowej inwestycji, której łączne nakłady wyniosły co najmniej 100.000 EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie może być niższa niż równowartość 20.000 EURO.

3. Do kosztów inwestycji, na podstawie których jest obliczana pomoc, wlicza się koszty związane z inwestycją w grunty, budynki, maszyny i narzędzia. Uznanymi kosztami inwestycji są koszty nabycia technologii.

4. Prawo do zwolnienia nie obejmuje inwestycji odtworzeniowych. Inwestycja odtworzeniowa (remont) - działalność polegająca na wykonywaniu robót budowlanych lub naprawczych w istniejących środkach trwałych, polegających na odtworzeniu jego stanu pierwotnego. Inwestycja odtworzeniowa (wymiana) - zakup nowego środka trwałego (maszyny lub urządzenia) o takich samych parametrach, co środek trwały wycofany z użytkowania, np.: ze względu na zły stan techniczny, uniemożliwiający jego dalszą eksploatację.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 i 2 w przypadku nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, w związku z działalnością gospodarczą.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje przedsiębiorcy, który uzyskał to zwolnienie, a następnie:

1) został wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, a następnie został do nich wpisany jako nowy przedsiębiorca;

2) zmienił formę organizacyjno - prawną działalności gospodarczej lub zmienił skład wspólników spółki;

3) zmienił firmę (nazwę) lub przedmiot działalności gospodarczej.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje przedsiębiorcy, który posiada zaległe zobowiązania wobec Gminy Pyrzyce.

8. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała przyrost netto miejsc pracy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

9. Nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez cały okres zwolnienia.

§ 6. Zwolnienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, przysługuje także przedsiębiorcom, którzy poszerzają działalność gospodarczą; zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje wówczas tylko nową inwestycję: nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 7.1. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2, powstaje od dnia powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Wniosek, który nie spełnia wymogów i nie został poprawiony lub uzupełniony w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Burmistrz w drodze decyzji stwierdza zwolnienie podatnika od podatku od nieruchomości, jeżeli podatnik spełnia warunki określone w § 5, stanowiące podstawę zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 8.1. Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany przedłożyć Burmistrzowi informacje dotyczące:

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych łącznie oraz w ostatnim roku podatkowym;

2) poziomu zatrudnienia - deklaracje ZUS stwierdzające stan zatrudnienia i bieżące opłacanie składek;

3) kosztów zatrudnienia pracowników;

4) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis z bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych;

5) otrzymania każdej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymaniu pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz.413);

6) obowiązek przedłożenia informacji lub dokumentów pozwalających ocenić, czy dany podmiot znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacji o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych).

2. W wypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia od podatku podatnik jest zobowiązany powiadomić na piśmie Burmistrza w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

5. Podatnik, który podał nieprawdziwe dane co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia od podatku, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5, są zobowiązani do zapłaty, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty przez organ podatkowy, należnego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

7. Przedsiębiorca, który utracił zwolnienie nie może ubiegać się o kolejne zwolnienie.

8. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 9. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do 31 grudnia 2013 roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów

między państwami członkowskimi /Dz. Urz .WE L 368 z 17.12.1992/,

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez

pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r./.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:34:58