ZARZĄDZENIE NR 597/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu.


ZARZĄDZENIE NR 597/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłosić pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/2 o powierzchni 1151 m? obrębu nr 8 miasta Pyrzyce - załącznik numer 1.

2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 OGA_OSZENIE.doc (DOC, 33KB) 2008-12-16 14:49:46 214 razy
2 ZaA_A_cznik_Nr_2_do_ZarzA_dzenia_Regulamin.doc (DOC, 32KB) 2008-12-16 14:49:46 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 16-12-2008 14:49:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sikora 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 16-12-2008 14:49:46