Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Urszuli Słabowskiej na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego w związku z niezapewnieniem przez Gminę Pyrzyce tymczasowego pomieszczenia w celu wykonania wyroku o eksmisję


Uchwała Nr XII/86/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 lipca 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Urszuli Słabowskiej na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego w związku z niezapewnieniem przez Gminę Pyrzyce tymczasowego pomieszczenia w celu wykonania wyroku o eksmisję

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc złożonej przez Panią Urszulę Słabowską, zam. Pyrzyce, ul. Dąbrowskiego 8A/3 uznaje skargę za nie zasadną z powodów określonych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załącznik do Uchwały

Nr XII/86/07 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 26 lipca 2007r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Pani Urszula Słabowska złożyła skargę na działalność Burmistrza Pyrzyc w związku z niezapewnieniem przez Gminę Pyrzyce tymczasowego pomieszczenia w celu wykonania wyroku o eksmisję.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna zauważa co następuje:

w dniu 22 czerwca 2006 r. Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz. Wydział I Cywilny wydał wyrok o eksmisję w stosunku do byłego małżonka skarżącej bez prawa do lokalu socjalnego. Pani Słabowska niezwłocznie po otrzymaniu wyroku zwróciła się do komornika z wnioskiem o egzekucję. Komornik jednakże wstrzymał egzekucję do czasu wskazania przez Gminę, wierzyciela (Panią Słabowską) lub dłużnika (byłego małżonka Pani Słabowskiej) pomieszczenia tymczasowego, określonego w art. 1046 § 4 Kpc. Komornik wystąpił w związku z tym do Gminy o wskazanie takiego pomieszczenia. Ustalił również, że dłużnikowi nie przysługuje prawo do żadnego innego lokalu. Tymczasem Gmina poinformowała komornika, iż nie dysponuje wolnym pomieszczeniem tymczasowym. W związku z powyższym komornik wstrzymał egzekucję.

W świetle obowiązujących przepisów stwierdzić należy, że co prawda zgodnie z art. 1046 § 4 Kpc ustawodawca uzależnia egzekucję wyroku o eksmisję od wskazania przez gminę tymczasowego pomieszczenia, jednakże z żadnego przepisu prawa nie wynika obowiązek gminy zapewnienia takiego pomieszczenia. W art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów jest mowa o tym, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, jednak w art. 4 ust. 2 tejże ustawy, zadanie to ogranicza się jedynie do lokali socjalnych i zamiennych, nie wspominając w ogóle o pomieszczeniach zastępczych. Istnieje zatem swego rodzaju luka prawna. Gmina może, choć nie musi takie pomieszczenie zapewnić. Powoduje to, że eksmisja lokatora staje się bardzo trudna.

Ponadto Komisja w toku kontroli ustaliła, że pomimo nie przyznania przez sąd lokalu socjalnego dla małżonka Pani Słabowskiej, został on umieszczony na liście oczekujących na przydzielenie lokalu socjalnego.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione fakty Komisja Rewizyjna nie dopatruje się w powyższej sprawie zaniedbań lub nienależytego wykonywania zadań przez organ wykonawczy gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:52:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:52:53