Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nabycia w zamian za zobowiązania zabudowanej nieruchomości


Uchwała Nr XIII/90/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 6 sierpnia 2007r.

w sprawie nabycia w zamian za zobowiązania zabudowanej nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) w związku z art.66 § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, Nr 85, poz.727, Nr 86, poz.732, Nr 143, poz.1199, z 2006r. Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 105, poz.721) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 16/19 o pow.608m? położona w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce na rzecz Gminy Pyrzyce od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Szczecinie w zamian za część zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:57:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:57:21