Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży działki numer 108 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/91/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 6 sierpnia 2007r.

w sprawie sprzedaży działki numer 108 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie art.231 § 2 Kodeksu Cywilnego, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym przez osobę fizyczną, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108 o powierzchni 104 m?, położoną w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce, stanowiącą własność Gminy Pyrzyce.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:57:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:57:53