Uchwała Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/92/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 6 sierpnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) i art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/406/01 z dnia 25 października 2001r.

2. Granice obszarów zmian Studium przedstawione zostały w załącznikach graficznych od nr 1 do nr 6, które stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem zmian Studium jest:

  1. w części graficznej

- zmniejszenie, likwidacja, zmiana lub wprowadzenie nowych stref    funkcjonalnych,

  1. w części tekstowej

    • wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających ze zmian w części graficznej,

    • w pkt.13 „Prace plastyczne i dokumentacje” - aktualizacja zapisów dotyczących obszarów, na których istnieje obowiązek sporządzenia oraz na których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:58:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:58:27