Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 4, nr 7 i nr 12 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/94/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 6 sierpnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 4, nr 7 i nr 12 miasta Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) i art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 4, nr 7 i nr 12 miasta Pyrzyce.

2.Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu w obrębie geodezyjnym nr 4, nr 7 i nr 12 miasta Pyrzyce zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:59:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-12-2008 12:59:29