ZARZĄDZENIE Nr 610/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 610/2009

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Danuta Bartków- członek

 4. Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska-członek- sekretarz komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 610/2009

Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 stycznia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko

Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

Na stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

I . Wymagania niezbędne:

     1. Wykształcenie wyższe.

     2. Co najmniej 4 letni staż pracy.

     3. Nieposzlakowana opinia.

     4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

     5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

     6. Posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
      (art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U Dz 2005r.
      Nr 249, poz. 2104 ze zm.) tj.:

 • Certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Sestems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) , lub

 • Ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

 • Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

 • Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub

 • Złożony z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów.

 1. Wymagania dodatkowe

      • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego.

      • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku audytora, głównego księgowego lub w kontroli finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

      • Samodzielność w pracy, odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

      • Zakres wykonywanych zadań:

       • Wykonywanie czynności audytorskiej.

       • Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

       • Sporządzanie sprawozdań z wykonywania planu audytu.

       • Dokonywanie oceny gospodarki finansowej Urzędu.

       1. Wymagane dokumenty:

       1. Kwestionariusz osobowy.

       2. List motywacyjny + CV.

       3. Kserokopia dowodu osobistego.

       4. Oświadczenia o:

         • Korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

         • Braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

         • Prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

      • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

      • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

      • W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

       Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

       Kandydat zatrudniony będzie na niepełny wymiar czasu pacy tj. ? etatu.

       W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym umowa zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

       W czasie trwania umowy pracownik zostanie skierowany do służby przygotowawczej mającej na celu przygotowanie do teoretycznego i praktycznego wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

       TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

       Dokumenty należy składać do dnia 21 stycznia 2008r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach”

       Na adres:

       Urząd Miejski w Pyrzycach

       ul. Plac Ratuszowy 1

       74-200 Pyrzyce

       Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

       Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

       Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r.,

       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

       „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy
       z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).”

       3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 13:01:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 13:01:23