ZARZĄDZENIE Nr 614/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 614/2009

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 19 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listop
ada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Jan Adamski- członek

 4. Grażyna Wojciechowska-członek- sekretarz komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 614/2009

Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko

Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury,

i Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

Na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

I . Wymagania niezbędne:

     1. Wykształcenie średnie ogólnokształcące.

     2. Co najmniej roczny staż pracy w urzędzie lub jednostkach na stanowisku urzędniczym.

 1. Wymagania dodatkowe.

      • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz KPA.

      • Umiejętność pracy w zespole.

      • Biegła obsługa komputera.

      • Samodzielność w pracy.

      • Nieposzlakowana opinia.

      • Łatwość nawiązywania kontaktów.

 1. Zakres wykonywanych zadań:

       1. Koordynowanie działań promocyjnych w zakresu kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.

       2. Współorganizowanie imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć promocyjnych.

       3. Pozyskiwanie sponsorów dla imprez promujących gminę, których organizatorem jest Burmistrz.

       4. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wydatków związanych z promocją gminy.

       5. Opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie.

       6. Utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze upominkowo - informacyjnym.

       7. Działania promocyjne w oparciu o techniki komputerowe, przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz opracowywanie i bieżąca aktualizacja stron internetowych.

       8. Inicjowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na terenie gminy.

       9. Podejmowanie innych wszelkich możliwych form promocji w kraju i poza jego granicami poprzez:

        • opracowywanie filmów, informatorów, folderów itp.

        • opracowywanie projektów dotyczących logo, marki i innych inicjatyw promujących gminę i region.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny + CV.

 2. Kserokopia dowodu osobistego.

 3. Oświadczenia:

   • o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

   • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

   • o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

   • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

   • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

   • Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy
    z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).”

    W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia.

    Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

    W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym umowa zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

    W czasie trwania umowy pracownik zostanie skierowany do służby przygotowawczej mającej na celu przygotowanie do teoretycznego i praktycznego wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

    Dokumenty należy składać do dnia 30 stycznia 2009 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu

    w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Młodszy Referent Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

    Na adres:

    Urząd Miejski w Pyrzycach

    Ul. Plac Ratuszowy 1

    74-200 Pyrzyce

    Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni listownie
    o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

    Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 13 lutego 2009 r.

    2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-01-2009 07:05:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-01-2009 07:05:00