Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 18/22 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 695 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 07 czerwca 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 18/22 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 695/06 z dnia 07 czerwca 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 18/22 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce.

Okres dzierżawy - do 3 lat.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 27czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu rocznego z tytułu dzierżawy wynosi 165,00 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  33,00 zł,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 695/06 z dnia 07czerwca 2006r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu z części działki nr 18/22 o pow. 0,15 ha; położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu z części działki nr 18/22 o pow.
  0,15 ha w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce, wykazanej w załączniku nr 3, na okres do 3 lat. Działka stanowi grunt rolny, przeznaczony na cele rolnicze.

3. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 165,00 zł.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  33,00 zł;
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2006 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do trzech lat.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy reguluje umowa,
  z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 9. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 10. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej.

Załączniki do pobrania

1 do_zarz_dzenia_Nr_695.06_za__cznik_nr_3.07.06.2006.jpg (JPG, 38KB) 2006-06-07 13:33:57 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-06-2006 13:33:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-06-2006 13:33:57