ZARZĄDZENIE Nr 617/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 617/2009

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Ewa Sikora- członek

 4. Grażyna Wojciechowska-członek- sekretarz komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 617/2009

Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko

Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury,

i Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

Na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

I . Wymagania niezbędne:

     1. Wykształcenie wyższe- architektoniczne.

     2. Wymagany 3 letni staż pracy, w tym, co najmniej roczny staż pracy w jednostce administracji samorządowej na pokrewnym stanowisku.

     3. Obywatelstwo Polskie.

 1. Wymagania dodatkowe.

      • Znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.

      • Umiejętność sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

      • Znajomość procedur przy opracowaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

      • Umiejętność pracy w zespole.

      • Biegła obsługa komputera.

      • Samodzielność w pracy, operatywność, komunikatywność, systematyczność
       w podejmowanych działaniach.

      • Nieposzlakowana opinia, zdyscyplinowanie, lojalność.

      • Łatwość nawiązywania kontaktów.

      • Mole widziane uprawnienia urbanistyczne.

 • Zakres wykonywanych zadań:

  1. Obsługa procedury sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  2. Współpraca przy przygotowywaniu wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych i realizacyjnych.

  3. Współpraca przy prowadzeniu oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

  4. Współpraca przy opracowaniu informacji i opinii o procesie realizacji zagospodarowania przestrzennego.

  5. Udział przy opracowaniu informacji i opinii o procesie realizacji zagospodarowania przestrzennego, w tym wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań oraz planu.

  6. Współpraca przy opiniowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i innych opracowań związanych z gospodarką przestrzenną.

  7. Udział w prowadzeniu bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

  8. Udzielanie informacji publicznej z zakresu planowania.

  9. Naliczanie opłat z tytułu renty planistycznej.

  10. Udział w przygotowywaniu systematycznych materiałów poglądowych dotyczących problematyki zagospodarowania przestrzennego.

  11. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  12. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania o udzielanie zamówień publicznych
   w zakresie objętym indywidualnym zakresem czynności.

  13. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy
   i zagospodarowania terenu oraz użytkowania terenów.

  14. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.

  1. Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny + CV.

  2. Kserokopia dowodu osobistego.

  3. Oświadczenia:

    • o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

    • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

    • o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

    • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

    • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

    • Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy
     z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).”

     W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
     w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia informacji
     o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia.

     Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

     Dokumenty należy składać do dnia 04 lutego 2009 r. do godz. 15:00 -decyduje data wpływu
     w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
     z dopiskiem Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

     Na adres:

     Urząd Miejski w Pyrzycach

     ul. Plac Ratuszowy 1

     74-200 Pyrzyce

     Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni listownie
     o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

     Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2009 r.

     2

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-01-2009 09:37:16
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 20-01-2009
  Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-01-2009 09:37:16