Uchwała Nr XXXVII/312/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2009 rok


Uchwała Nr XXXVII/312/09

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 12 stycznia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości

z tego:

 1. dochody bieżące

 2. dochody majątkowe

47 500 391 zł

38 565 681 zł

8 934 710 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości

54 587 236 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie

 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

7 086 845 zł

6 505 128 zł

581 717 zł

§ 4. Ustala się wysokość przychodów budżetu i rozchodów budżetu (Załącznik Nr 3)

  1. przychody

  2. rozchody

9 181 717 zł

2 094 872 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

 1. celową w wysokości

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- podwyżki dla nauczycieli

820 000 zł

20 000 zł

800 000 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi (Załącznik Nr 5) w wysokości

36 645 529 zł

18 220 000 zł

§ 7. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości :

 1. przychody

 2. wydatki

3 212 533 zł

3 212 533 zł

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody

 2. wydatki

200 000 zł

200 000 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty

800 000 zł

6 505 128 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w Załączniku Nr 4 do uchwały

  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 800 000 zł

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości

  2. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości

  3. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w wysokości

 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w wysokości

3 555 610 zł

28 000 zł

70 000 zł

510 200 zł

§ 13. Ustala się:

 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych innymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 11

 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się:

 1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

 2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

 3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości

254 800 zł

234 600 zł

20 200 zł

§ 15. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 14) w wysokości

106 130 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza i kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek stałych i jednorazowych na pokrycie drobnych wydatków bieżących i kosztów podróży służbowych do wysokości ustalonej każdorazowo przez Burmistrza i kierownika jednostki budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Projekt

4

Załączniki do pobrania

1 zaA_.14_soA_ectwa_z_dn._12-01-09.xls (XLS, 21KB) 2009-01-26 12:23:04 90 razy
2 zaA_.6_przych_i_wyd.zakA_.bud.xls (XLS, 27KB) 2009-01-26 12:23:04 93 razy
3 zaA_._5_lim.wyd.inw_UE.xls (XLS, 49KB) 2009-01-26 12:23:04 94 razy
4 zaA_.2_wydatki-12-01-08r.xls (XLS, 18KB) 2009-01-26 12:23:04 90 razy
5 -_zaA_7,8,9,10,11,12,13__z_dn.12-01-09.xls (XLS, 51KB) 2009-01-26 12:23:04 91 razy
6 zaA_.1doch-12-01-09.xls (XLS, 46KB) 2009-01-26 12:23:04 98 razy
7 zaA_.3_przych._i_rozch.xls (XLS, 19KB) 2009-01-26 12:23:04 94 razy
8 zaA_A_cznik_nr_4_WPI_-12-01-08r..xls (XLS, 52KB) 2009-01-26 12:23:04 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-01-2009 12:23:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-01-2009 12:23:25