Uchwała Nr XXXVII/313/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Ziemi Pyrzyckiej", wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER


Uchwała Nr XXXVII/313/09

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 12 stycznia 2009r.

w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Ziemi Pyrzyckiej'', wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Pyrzyce jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Ziemi Pyrzyckiej'' wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Burmistrzowi Kazimierzowi Lipińskiemu do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu określonym w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w sołectwach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-01-2009 12:25:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-01-2009 12:26:58