ZARZĄDZENIE NR 599 /2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 551/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.


ZARZĄDZENIE NR 599 /2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 551/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 68 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ; Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2728; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369) oraz § 5 Zasad Prywatyzacji Komunalnych Nieruchomości Zabudowanych stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1467 ) zarządzam co następuje:

* 1. W § 1 Zarządzenia Nr 551/2008 skreśla się zapis w brzmieniu „lokalu nr 32/3 przy ul. Szkolnej w Pyrzycach”

§ 2. W § 2 Zarządzenia Nr 551/2008 dodaje się zapis w brzmieniu: „ lokalu nr 32/3 przy ul. Szkolnej w Pyrzycach”

§ 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 551/2008 pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

Rada Miejska w Pyrzycach w dniu 26 czerwca 2008 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/235/08 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce. Zgodnie z § 5 powołanej wyżej uchwały Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. Wysokość bonifikaty nie może być wyższa niż 95 % wartości lokalu mieszkalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Udzielenie bonifikaty ma na celu stworzenie osobom niezamożnym dogodnych warunków do nabycia lokalu komunalnego, którego są najemcami. Kryteria udzielania bonifikaty przy wykupie lokalu przez najemców winny być jasne i przejrzyste. Obecnie stosowane są następujące kryteria udzielania bonifikaty:

  1. Udziela się 90% bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

  2. Udziela się 95 % bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w przypadku jednorazowej wpłaty oraz zrzeczenia się przed podpisaniem aktu notarialnego należnych nabywcy roszczeń wynikających z tytułu najmu lokalu komunalnego, a dotyczących zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, kosztów poniesionych na remont mieszkania oraz innych wynikających z przepisów prawa.

W zarządzeniu Nr 551/2008 z dnia 07 października 2008r. omyłkowo wpisano, że lokalowi przy ul. Szkolnej 32/3 udziela się 90% bonifikaty, a winno być 95% .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:57:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Kozłowska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-02-2009 12:57:59