Uchwała Nr XXXVIII/315/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 1 w Pyrzycach


Uchwała Nr XXXVIII/315/09

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 1 w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym 1 m. Pyrzyce.

§ 2. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu w obrębie geodezyjnym 1 m. Pyrzyce zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 315-XXXVIII-29-01-2009r._zaA__mapa.doc (DOC, 35KB) 2009-02-05 11:52:36 124 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-02-2009 11:52:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 05-02-2009 11:52:36