Uchwała Nr XXXVIII/327/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy


Uchwała Nr XXXVIII/327/09

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) w związku z art.34 ust. 1 pkt 3 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412) oraz § 8 pkt.2 Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1467) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielorodzinnym nr 14D przy ul. Dąbrowskiego w Pyrzycach rzecz dotychczasowego najemcy, z jednoznacznym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka nr 140 o pow. 0,3350 ha obręb 8 m. Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi KW nr 2442.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-02-2009 12:19:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 05-02-2009 12:19:18