Uchwała Nr XXXVIII/329/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej


Uchylono Uchwałą Nr XL/339/2009 z dnia 26 marca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXVIII/329/09

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2009r.

 

o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

 

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art.19 pkt 1 , pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199, z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116. poz.730) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj. Zach-pom. Nr 121, poz.2238) § 2 otrzymuje brzmienie: „Poboru opłaty targowej dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego Pan Maciej Herman, Pani Barbara Błażejewska lub inna osoba wskazana przez Burmistrza Pyrzyc”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-02-2009 12:21:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 01-07-2013 09:09:42