ZARZĄDZENIE Nr 635/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Specjalisty ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


 

ZARZĄDZENIE Nr 635/2009

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Specjalisty ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

      Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Specjalisty ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

  2. Andrzej Ogrodowicz- członek

  3. Izabela Kozłowska-Gidyńska- członek

  4. Radca Prawny- członek

  5. Grażyna Wojciechowska-członek- sekretarz komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

  2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

                                                                                                  Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                  Kazimierz Lipiński

Artykuł w pliku załącznika (pdf)

Załączniki do pobrania

1 ZARZADZENIE_Nr_635_2009.pdf (PDF, 13KB) 2009-02-16 12:06:53 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 16-02-2009 12:06:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 16-02-2009 12:14:41