Sesja XLIV 2009r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLIV/409/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009 2009-07-14 14:33:34
Uchwała Nr XLIV/408/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/197/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Pyrzyce 2009-07-14 14:32:52
Uchwała Nr XLIV/407/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r., w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gm. Pyrzyce 2009-07-14 14:30:57
Uchwała Nr XLIV/406/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2009-07-14 14:30:00
Uchwała Nr XLIV/405/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2009-07-14 14:29:28
Uchwała Nr XLIV/404/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Turze 2009-07-14 14:20:45
Uchwała Nr XLIV/403/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 188/16 o pow. 1090 m2 obręb Okunica na rzecz dotychczasowego Najemcy 2009-07-14 14:19:53
Uchwała Nr XLIV/402/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce 2009-07-14 14:17:50
Uchwała Nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 2009-07-14 14:16:36
Uchwała Nr XLIV/400/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pyrzyce na lata 2009-2032". 2009-07-14 14:16:15
Uchwała Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 2009-07-14 14:14:35
Uchwała Nr XLIV/398/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie założeń, zasad i sposobów realizacji Pyrzyckiego Programu Partnerstwa Lokalnego 2009-07-14 14:14:03
Uchwała Nr XLIV/397//09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2009-07-14 14:13:07
Uchwała Nr XLIV/396/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości 2009-07-14 14:12:35
Uchwała Nr XLIV/395/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pyrzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 2009-07-14 14:12:09
Uchwała Nr XLIV/394/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 2009-07-14 14:11:31
Uchwała Nr XLIV/393/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych 2009-07-14 14:10:56
Uchwała Nr XLIV/392/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok 2009-07-14 14:08:34