Uchwała Nr XLIV/397//09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie