Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE NR 400/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 16 maja 2005r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs ofertowy na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w konkursu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - przewodnicząca

 2. Danuta Marciniak - członek

 3. Andrzej Ogrodowicz - członek

 4. Grażyna Łukasiewicz - członek

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach oraz opublikowanie na stronie internetowej oraz w TVK „AURA”.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 400/2005 Burmistrza

Pyrzyc z dnia 16 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia

konkursu na stanowisko kierownika Wydziału GKŚiR

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza konkurs

na stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

1.Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. minimum 5-letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowiskach kierowniczych,

2. Ponadto kandydaci winni wykazać:

 1. znajomość problematyki pracy Wydziału GKŚiR ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska

 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim,

 3. niekaralność.

3.Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko i własną koncepcją organizacji pracy wydziału,

 2. kwestionariusz osobowy z fotografią,

 3. życiorys z opisem działalności zawodowej (CV),

 4. kopię dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 5. kopie świadectw pracy,

 6. oświadczenie o niekaralności,

4.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pokój nr 133 w terminie do 3 czerwca 2005r. w dniach i godzinach urzędowania, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa”.

5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.Powołana Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty, oraz przeprowadzi rozmowy z kandydatami w dniu 8 czerwca 2005r o godz.1000 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1.

7.Wybraną kandydaturę Komisja przedkłada Burmistrzowi Pyrzyc.

8.Bliższych informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy Pyrzyce Andrzej Ogrodowicz pokój nr 135 tel.5700-503.

9.O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-05-2005 13:38:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-05-2005 13:38:14