Sesja LVII 2010 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LVII/489/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce - Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach do projektu pod nazwą "ZDOLNY PRZEDSZKOLAK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" 2010-08-31 12:40:51
Uchwała Nr LVII/488/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce - Szkoły Podstawowej w Żabowie do projektu pod nazwą "STOP CYBERPRZEMOCY" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" 2010-08-31 12:39:41
Uchwała Nr LVII/487/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok 2010-08-31 12:38:29
Uchwała Nr LVII/486/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 9 w Pyrzycach 2010-08-31 12:37:40
Uchwała Nr LVII/485/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2010-08-31 12:35:33
Uchwała Nr LVII/484/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2010-08-31 12:11:56
Uchwała Nr LVII/483/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2010-08-31 12:10:57
Uchwała Nr LVII/482/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2010-08-31 12:09:56
Uchwała Nr LVII/481/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy miast partnerskich Bad Sülze i Pyrzyce 2010-08-31 12:09:03
Uchwała Nr LVII/480/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2010 rok 2010-08-31 12:08:00