BURMISTRZ PYRZYC ogłasza konkurs ofertowy na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywiln


ZARZĄDZENIE OPiZ /187/2004

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 29 marca 2004r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs ofertowy na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, opublikowanie na stronie internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl. oraz w TVK „AURA”.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyce

z dnia 29 marca 2004r. w sprawie ogłoszenia

konkursu ofertowego na stanowisko kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza

Konkurs ofertowy na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  1. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. (Dz. U. Nr 33 poz. 264).

  • wykształcenie wyższe

  • co najmniej 5 letni staż pracy.

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pok. 133 pisemną ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach” w terminie do 23 kwietnia 2004r. do godz. 15.

Oferta winna zawierać kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne oraz oświadczenie o niekaralności.

  1. Termin otwarcia ofert: 26 kwietnia 2004r.

  1. Termin rozstrzygnięcia ofert: 05 maja 2004r.

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrane osoby zostaną o tym powiadomione.

  1. Konkurs może być odwołany przez Burmistrza z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub bez podania przyczyn.

  1. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela Pani Urszula Bieńkowska - Zastępca kierownika Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Zdrowia pok. 136 tel. 5.700.071 wew. 357.

O wynikach wyboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 30-03-2004 08:14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 30-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 30-03-2004 08:14:25