Sesja IX 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IX/124/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Pyrzyce do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pyrzycach 2011-07-13 13:51:29
Uchwała Nr IX/123/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2011-07-13 13:50:38
Uchwała Nr IX/122/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyn na lata 2007-2013" 2011-07-13 13:50:13
Uchwała Nr IX/121/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia "Głównych kierunków działania Burmistrza Pyrzyc na lata 2011-2014" 2011-07-13 13:49:41
Uchwała Nr IX/120/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:48:56
Uchwała Nr IX/119/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:48:23
Uchwała Nr IX/118/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 34 obręb 7 miasta Pyrzyce stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:48:00
Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu garażowego usytuowanego na części działki nr 190/40 obręb 6 miasta Pyrzyce stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:47:23
Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu na działkę nr 324/9 obręb 9 stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:46:57
Uchwała Nr IX/115/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 335 obr. 9 stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:46:34
Uchwała Nr IX/114/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 13/2 obr. 12 stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:46:06
Uchwała Nr IX/113/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 152 położonej w obr. 8 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:45:45
Uchwała Nr IX/112/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu określającego zasady i tryb umarzania i rozkładania na raty wierzytelności z tytułu opłat za najem komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności 2011-07-13 13:45:23
Uchwała Nr IX/111/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie obniżenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:44:56
Uchwała Nr IX/110/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej nr 126/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Pyrzyce przy ulicy Żwirki i Wigury 2011-07-13 13:44:24
Uchwała Nr IX/109/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia zabudowanej działki nr 293/1 położonej w obrębie Krzemlin, w trybie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego 2011-07-13 13:44:00
Uchwała Nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 191/7 i nr 191/13 położone w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2011-07-13 13:43:38
Uchwała Nr IX/107/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 494 położona w obrębie Letnin gm. Pyrzyce 2011-07-13 13:43:11
Uchwała Nr IX/106/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 180/1 przy ul. Dworcowej i nr 188/1 przy ul. Tadeusza Rejtana 2011-07-13 13:42:46
Uchwała Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 93 o pow. 2002 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Giżyn, na rzecz jej użytkownika wieczystego 2011-07-13 13:42:20
Uchwała Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym nr 18/30 położonej w obrębie Krzemlin gm. Pyrzyce 2011-07-13 13:41:57
Uchwała Nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2011-07-13 13:41:33
Uchwała Nr IX/102/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań zmierzających do podziału geodezyjnego działki nr 566 położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce 2011-07-13 13:40:59
Uchwała Nr IX/101/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2011-07-13 13:40:36
Uchwały Nr IX/100/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury 2011-07-13 13:40:14
Uchwała Nr IX/99/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:39:48
Uchwała Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie programu dostosowania w latach 2011-2014 sieci i struktury gminnych placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce 2011-07-13 13:39:24
Uchwała Nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę 2011-07-13 13:38:56
Uchwała IX/96/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wnioskowania do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku 2011-07-13 13:38:30
Uchwała Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-13 13:38:12
Uchwała Nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2010 rok 2011-07-13 13:37:44